Položaj Hrvatske i u 2015. godini pogoršan u odnosu na prosjek EU

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-makroekonomija/polozaj-hrvatske-i-u-2015-godini-pogorsan-u-odnosu-na-prosjek-eu