Okrugli stol za društva za zastupanje u osiguranju – aktualnosti

http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-bankarstvo/okrugli-stol-za-drustva-za-zastupanje-u-osiguranju-aktualnosti